Ons Storie

Stigting en Ontstaan

Die Kerk is te Citrusdal, Suid – Afrika gestig op 18 Januarie 1995 deur Apostle Dr. Andrè Pelser, `n hedendaagse apostel wat deur God geroep is om hervorming tot alle nasies te bring. (Jer 6:27) Dr Pelser is ook die stigter en geestelike leier van Harvester Reformational Churches/Ministries.

Vandag strek die invloed van hierdie gemeente na al die aangrensende dorpe, Clanwilliam, Lambertsbaai en Vredendal. André Pelser onthou dat die ontstaan van die kerk as gevolg van ‘n goddelike ingryping was. Die spesifieke aand het hy ‘n duursame jas van een van die persone gevat en vir haar gevra of sy dit gekoop het. Sy het natuurlik “ja” geantwoord. Daarna het hy ‘n uitnodiging gerig aan die toehoorders. Wie sou bereid wees om die jas aan te trek en die prys daarvoor te betaal sodat God se werk in aanvang kan neem? 16 persone het die uitdaging aanvaar waaronder ‘n 12-jarige seun. Sy rede? God het sy vratjies genees die vorige keer toe dr. Andre daar was!!!

Ons Geskiedenis… Ons Storie LEES MEER

Jan en Chantál Oosthuizen word in Junie 2000 na Citrusdal gestuur, en in 2002 georden tot apostoliese bediening as apostel, met die mandaat om reformasie te bring in die kerk van Jesus Christus onder Afrikaans Sprekendes en die Nasies waar God hom guns gee. (Isa 58:12) Jan en Chantál spits hulle hoofsaaklik daarop toe om verhoudings te reformeer op grond van die Woord van God. Dit behels ’n wye spektrum van verhoudings, nl. tussen man en vrou; tussen ouer en kind; tussen kulturele groepe; tussen verskillende kerkgroepe; en tussen mens en God. Hulle bied verskeie programme op Radio Namakwaland aan, asook verskeie kampe, seminare en dag-geleenthede tot hierdie doel van verhouding-reformasie. Volg gerus Jan & Chantál se persoonlike BLOG/Webjoernaal. of luister na hulle Radio program Tafelgesprekke op Radio Namakwaland 93.4FM.

Jan-Hendrik & Monica KleynhansIn 2009 het Jan-Hendrik Kleynhans deel geword van die gemeente. Soos Jan-Hendrik die pad van restourasie en gehoorsaamheid begin stap het, het soveel verander in sy karakter, uitkyk, gesindheid en volwassenheid in Christus.  JHK soos hy bekend staan op Radio Namakwaland het ontwikkel in ‘n passievolle prediker en student van die Woord.  Almal geniet sy wyshede, kennis en kwikslae uit die Woord.  Jan-Hendrik is in 2013 getroud met Monica, wat saam met hom wil toesien dat mense opgroei in heiligheid en toewyding aan die Here.  Hulle is tans die Geestelike Leiers van die Vredendal Gemeente, bied ‘n spesiale jeugprogram aan “teachwiturlife” (1 Tim 4:11-16) vir jongmense op Vrydagaande, en JHK is nou heeltydse Program Aanbieder op Radio Namakwaland.

Ons Visie

“Commanded to Love Commissioned to Go”

“Beveel om lief te hê, afgevaardig om uit te reik”

Harvester vervul die Groot Opdrag van Jesus om te GAAN, en dissipels te maak van al die nasies (Mat 28:19) en gehoorsaam Sy bevel om ons medemens LIEF te hê. (Joh 13: 34-35; Joh 15: 12-14; James 2:8) Op grond van die ontdekking van Sy liefde vir ons, is ons lief vir die Here met ons hele hart, ons ganse gemoed, ons hele verstand en al ons krag!  (Deut 10:12; 30:6; Mark 12:30; Luk 10:27) Jesus is immers die rede vir ons bestaan want hy het ons eerste liefgehad. (1 Joh 4:19) Sy Liefde genees en herstel ons wese, en werk in ons om saam met alle gelowiges mekaar lief te hê soos Hy ons liefhet. (Lev 19:18; Eph 5:2; 1 Thes 4:9; 1 Pet 1:22; 1 John 2:7) Sy liefde dring ons om te gaan en mense dissipels van God te maak.  (Mat 28:19)

GAAN maak dissipels van al die nasies

DOOP in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees

LEER hulle om alles te onderhou alles wat Ek julle beveel het.

Ons gesamentlike doel as Harvester Gemeentes is om ‘n akkurate kerk tot stand te bring in al vyf die verskillende kontinente: Afrika, Australasië, die Amerikas, Asië, die Verenigde Koninkryk saam met Europa. Read our Statement of Faith 

Die Boodskap vd Koninkryk 

Daar is net een ware Evangelie en dit is die Evangelie van die Koninkryk van God, wat Jesus verkondig het (Mat 4:23, 9:35; 24:14; Mar 1:5) en ook die eerste apostels. (Luk 9:2; Acts 8:12, 19:8; 20:25; 28:31) Daar is baie sogenaamde Evangelies, maar daar is net een Ewige Evangelie, (Rev 14:6) die goeie nuus boodskap van die Koninkryk heerskappy van God. Om met God reg te wees is die soeke van alle godsdienste. Maar God stel nie belang in ons geregtigheid nie, ons moet ons juis bekeer van hierdie dooie werke. (Heb 6:1 & Isa 64:6) Almal se werke skiet te kort. (Rom 3:10, 20, 23) Jesus leer dat bo alles en heel eerste ons Sy geregtigheid moet soek. (Mat 6:33) Dié wat die oorvloed van genade en Sy geregtigheid as gawe ontvang het, sal lewe en heerskappy voer en vrede en blydskap in die Heilige Gees beleef.  (Rom 5:17; 2 Cor 5:21) Ons is gemaak om “saam te sit in die hemele in Christus Jesus”. (Eph 2:6) Ons is meer as oorwinnaars. (Rom 8:37) Sonde sal dus nie oor ons heers nie. Sonde, siekte en die Satan is verban uit die glorieryke koninkryk waarin God se kinders geroep is om te lewe. Jesus is ons Koning, ons is Sy Koninkryk. Sy wil is ons hoogste begeerte en die uitbreiding van Sy Koninkryk ons uitsluitlike okkupasie. Alles sal vir ons bygevoeg word.


Harvester gemeente is saamgestel uit: 

 • Wedergebore, vrygemaakte, bekeerde, mense wat tot geloof gekom het in Christus Jesus en ‘n persoonlike verhouding met die Here het. (Joh 3:5; 1 Pet 1:23)
 • Mense van elke volk, nasie en taal, oud en jonk, arm en ryk, werknemers en werkgewers, mans en vrouens. (Acts 7:9-10; 19:6-7)
 • Mense wat God waarlik passievol liefhet met hulle hele hart, al hulle krag en verstand. (Mat 22:38)
 • Gelowiges wat elkeen God se stem kan hoor/onderskei en interpreteer, volgens die Gees van die Woord. (Joh 15:1-17; Rom 8:15)
 • Mense wat elkeen geroep en gestuur word om God se wil te doen op die aarde, en ander aan te raak deur hulle leefwyse in Christus. (Mat 28:19; Mar 16:15,16)

Harvester se byeenkomste word gekenmerk deur:

 • Spontane en vrylike vloei in dit wat die Heilige Gees wil doen of bereik. (Joh 3:8; 2 Cor 3:17)
 • Informele en gemaklike atmosfeer waar mense met vrymoedigheid kan deelneem en bydraes lewer sonder om enige iemand te forseer of te manipuleer. (Joh 12:3-8)
 • Verskeidenheid van gawes en bedieninge tot die opbouing van die gemeente (1 Cor 7:7; 12:1-31; 14:26)
 • Wedersydse respek en sensitiwiteit, mekaar in ag te neem, onderwerping aan mekaar en aan die Heilige Gees. (1 Cor 11:33; Eph 5:21; 1 Cor 14:33,40)
 • Diversiteit en varsheid. (Rom 7:6)
 • Akkuraatheid van die toegepaste Woord van God tot die relevante probleme en soeke van die mens en Goddelike inspraak tot elke individu.  (2 Pet 1:12; 2 Tim 3:16; Heb 4:12; 1 Tim 4:16)
 • ‘n Soomlose, spontane en natuurlike vloei van die Heilige Gees waar die Here deur Sy Woord en Gees die byeenkoms bepaal. (Luk 19:28-48)
 • Die kreatiewe gebruik van die beeldende kunste.
 • Dress code is Informal and Formal – Freedom of choice.
 • Ons Sondagbyeenkomste word gekenmerk deur spontane aanbidding wat God behaag, waar almal welkom is om deel te neem en bydraes te lewer deur getuienis, sang, profesie, en dit wat tot opbouing is van die liggaam. (1 Cor 14:26) Verder word daar ruimte gemaak vir gebed, luister, belydenis, en uiteindelik die bediening van die Woord wat prakties en relevant is om elke gelowige toe te rus vir hulle bediening en lewe in Christus.

Al Harvester se aktiwiteite is gerig rondom:

DIE WOORD VAN GOD
Die Woord van God is die middelpunt, die kern riglyn vir alles wat ons doen. Ons verwys altyd na die Woord as basis vir hoekom ons doen wat ons doen. Die bywoon van die fondasieklas of Bybelskool is die begin van die reis vir mede- werkers in die gemeente.  Hier behandel ons die ses  fondasiestene waarvan Paulus praat in Hebreërs 6, asook ander belangrike koninkrykswaardes wat die Here ons geleer het.  (Klasse sal aangekondig word.)  Om ʼn reformerende gemeente te wees, wil ons nie net aanhou verander te wille van verandering nie, maar eerder toelaat dat Hy ons voortdurend verander na die standaard en riglyn van die Woord in alles wat ons doen as mens.

GEMEENSKAP
Bywoon van ‘n huiskerk.  Die ware gemeente kom hier bymekaar, leer hier om te funksioneer, te groei en sy of haar gawes te ontwikkel binne die raamwerk van gesonde verhoudings.  Dit is daarom vir ons baie belangrik dat hierdie byeenkomste getrou bygewoon word.  Maak vriende, kuier by mekaar.  Wees vrymoedig: In Christus is ons familie.  Kom praat gerus met my oor hoe u by ʼn huiskerk betrokke kan raak.  U kan nie werklik deel raak van enige gemeente deur net dienste te besoek nie. Jesus het ons deel van Sy liggaam gemaak. Ons bestaan net soos die dele in ‘n mens se liggaam vir die voordeel van die liggaam.

VERSOENING
Nagmaal is vir ons die toonbeeld van Christus se versoeningswerk aan die kruis.  Dit is daarom vir ons belangrik dat ons versoening sal verkondig, en waar nodig, sal bewerkstellig tussen mense.  Daarom ons voortdurende fokus op die herstel van huwelike, families, rasse en arbeidsverhoudinge. Ons noem hierdie proses Verhoudingshervorming.  Ons bied van tyd tot tyd verskeie kursusse en seminare aan in die verband, en praat ook gereeld op Radio Namakwaland oor hoe om Gesonde Verhoudings te handhaaf.

GEBED
Gebed is fundamenteel vir die groei van elke gelowige asook vir die kerk, daarom is gebed vir ons ‘n hoë prioriteit. Ons is deurlopend besig met gebedsaksies vir die land, asook vir die dorp. U sal dus gereeld hoor van verskeie gebedsgeleenthede maak gebruik daarvan.  Persoonlike gebed is ook baie belangrik. Vasdae en deurnag gebedsaksies word deurlopend gehou. Elke laaste Vrydagaand van die maand bid die hele gemeente saam.

Jesus Christus gesentreerd

Om soos Jesus te word is die sleutel tot ʼn vervulde en gelukkig lewe. Dit is immers ons skeppingsdoel. (Rom 8:29) Jy sal die beste huweliksmaat wees om mee te leef, die beste sakeleier of werker wees vir enige sakeonderneming, die beste tipe vriend, die beste ouer. Die hoogste ideaal vir elke mens se bestaan is Jesus. Mense vergeet die wenners van die Olimpiese spele, die beste akteurs van die jaar, en selfs die mees beroemdste mense verval later in vergetelheid. Maar om Jesus te leef elke dag van my hele lewe, maak ʼn ewigheidsverskil in my lewe sowel as die mense wat ek aanraak. Die vrug van geregtigheid wat by gelowiges pas is die lewe en karakter van Jesus opgesom in die vrug van die Heilige Gees as ons nuwe natuur. (Gal 5:20-22) Uiteindelik is Jesus die visie en missie die allesoorheersende slotsom en uitkoms van alles wat ons doen as gemeente. (Gal 4:19; Col 1:28-29; 3:2; 2 Cor 11:2; 1 Cor 2:2; 2 Pet 1:8; Eph 4:13)
Mag elke persoon wat God aan ons gegee het, om deel te wees van hierdie deel van die familie van Christus, groei in volwassenheid en Jesus-vrug! Mag ons getuienis onder mense van hierdie omgewing wees dat ons; liefdevolle, sagte spontane mense is. Mense wat geestelike diepte het en standvastig is in hulle geloof. Mense wat jy kan vertrou, en deur wie God se Gees kragtig werk. Betroubare, getroue en opregte mense op wie jy kan staatmaak. Pilare in die gemeenskap wat hulle invloed gebruik ten bate van die wat onderdruk en minder bevoorreg is. Mense wie se karakter, woorde en dade een reguit lyn is, wat jou nie net seën met hulle woorde nie, maar wat daadwerklik jou help en ondersteun totdat jy weer op jou voete is. Mense wie se besigheid en werksaamhede getuig van godsvrug: op tyd wees, deugsaamheid, netheid, kreatiwiteit, gehalte werk en akkuraatheid. Mense vol van genade, geloof en vryheid!

Hoe word jy deel van Harvester?

Harvesters is deelnemers nie toeskouers nie: Word toegerus, ontdek en leef jou bediening, verdiep jou geestelike lewe, beleef eenheid met Sy familie, en lei ander om ook volgelinge van Jesus te word!

 • Raak betrokke by ʼn huiskerk en maak vriende.  (Word deel van die liggaam)
 • Doen fondasie 1. (Leer ken die 6 fondasie stene van ons geloof (Heb 6:1-5)
 • Doen fondasie 2. (Leer meer oor die gemeente en hoekom ons doen wat ons doen.)
 • Vra die Here hoe jy Hom kan dien in dié gemeente. Vind ʼn nood en vul dit. (Find a need and fill it)

Sien gerus die “Growth Path” Skakel op die Homepage, om te sien hoe ons jou kan help om geestelik te groei in volwassenheid in Christus. Dit is jou blootstelling aan al 5 die gawes en bedieninge van Christus soos verduidelik in Eph 4:11-16 wat optimale groei meebring. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos ‘n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie; ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof, en uit Hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam ‘n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde. 

Wil jy deel word van die gemeente? Volg die Skakel en vul jou besonderhede in: DeelWordVorm

KONTAK Besonderhede:

Posbus 95, Clanwilliam, 8135

Stuur vir ons ‘n epos: 

jan@hrco.co.za

chantal@hrco.co.za

jan-hendrik@hrco.co.za

adele@hrco.co.za

YouTube

Instagram

Facebook

SoundCloud – Dagbreek

Slideshare

Twitter

BANK Besonderhede:

All things we do is by faith, also our giving is by faith, in obedience to God.  Ons as kerk het geen reg of aanspraak op iemand se bydrae nie. Ons beskou dit ‘n eer en voorreg as iemand in ons bediening ‘n belegging maak. Ons elkeen sal voor die Here rekenskap gee oor ons rentmeesterskap. Geloof is nie woorde of oortuigings in ons gedagtes nie, ons dade sal wel bewys of ons geglo het of nie.  Ons soek die vrug wat met geloof gepaard gaan! Dankie vir elkeen se getroue bydrae, dit maak ons sterk!

Kerkrekening:

Rekeningnaam: Harvester

Nommer: 2430142782

Tak: 334411

Bank: ABSA Citrusdal

Rentmeesterskap:

Member of the Harvester International Ministries Household of Churches (Pty) ltd (association incorporated under section 21) reg. No 8209274/08

Auditor – Confiance