Elke gelowige is in ‘n daaglikse kosmiese geestelike geloofstryd gewikkel. Daar is ’n kosmiese federasie van owerhede, magte, wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, en bose geeste in die lug wat daarop gerig is om jou te weerhou om jou skeppingsdoel uit te oefen! 

Ons probleem is, dat ons soms vergeet ons is in ‘n oorlog gewikkel. Daar is geen neutrale grond nie.  

Elke keer as iemand hulle laat doop, lig ons die banier van die kruis, en maak ons ons alliansie rugbaar. 

Elke keer as ons nagmaal gebruik, maak ons ons alliansie rugbaar! 

Elke keer as ons as gelowiges verenig, span ons ons kragte saam om boosheid te weerstaan. 

Elke keer wat ons in die teenoorgestelde gees optree, verslaan ons boosheid en maak dit tot niks.  

Elke keer wat ons ons deur die Gees laat lei, slaan ons spreekwoordelik ’n pen in die grond om God se Eden, tempel, heerskappy en habitat hier op aarde te vestig soos wat dit in hemel is.

Hierdie is ‘n bloedige oorlog tot die dood, of die ewige lewe! 

1.   Reken jouself dood. 

Selfverloëning is een van ons grootste wapens: Jy kan nie iemand wat dood is, te nakom, verraai, belieg, teleurstel, beroof, seermaak, of skend nie.  Hulle is dood, dit traak hulle nie meer nie. In dieselfde wyse word ons daagliks beproef of ons nog lewendig is.  Maar ons lewe nie meer nie, ons is saam met Christus gekruisig. (Gal 2:20) dit is immer Jesus se opdrag aan volgelinge, dat ons onsself sal verloën. “If you truly want to follow me, you should at once completely reject and disown your own life. And you must be willing to share my cross and experience it as your own, as you continually surrender to my ways. (Mat 16:24) Passion Translation 

Romeine 6:11-13: So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, onse Here. Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God.

“Reken jouself dan dood.” Die woord reken in die Griekse taal is Logisomai waarvan ons woord logies afgelei word. Logisomaibeteken om iets uit te werk, ’n berekening te doen en tot ’n logiese gevolgtrekking te kom. Verder is die werkwoord in die aoristiese tyd geskrywe, wat beteken dat die handeling iewers in die verlede begin het, jy nog steeds besig is om dit te doen en nog besig gaan wees om die daad te doen tot iewers op ’n punt in die toekoms. Hierdie inligting werp heelwat lig op die handeling van selfverloëning. Byvoorbeeld: Ek dink daaroor na en kom tot die logiese gevolgtrekking dat ek alreeds my lewe vir die Here gegee het, en dat ek dit nog steeds nou moet doen, en ek sal dit nog duisende kere doen totdat ek in die hiernamaals met Hom verenig is. Dit kom dan ooreen met Paulus se vermaning aan die broeders: . . . dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens (Rom 12:1). Dieselfde woord Logikos, maar nou as selfstandige naamwoord, word hier vertaal met “redelike” godsdiens.

2.   Behou ten alle koste jou vrede. 

“die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee.” (Col 3:15) Ware vrede beteken nie noodwendig die afwesigheid van probleme en stryd nie, maar dit is om te midde van die stryd jou vrede te behou.  Vrede is een van die vrugte van die Gees.  Vrede is die uiterlike teken van jou innerlike geloof en vertroue op God. “En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie.” 

Verde en rus is die manifestasie en uitkoms van ons geloof. (Heb 3:19, AV33) “LAAT ons dan vrees dat, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog standhou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle; maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Want ons wat geglo het, gaan die rus in, soos Hy gesê het: Daarom het Ek in my toorn gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie – alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is. ” (Heb 4:1-3, AV33) 

3.   Moenie in ‘n geveg betrokke raak waarvoor jy nie geroep of gemandaad is nie. 

Daarom, broeders, moet julle jul des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak; want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. (2 Pet 1:10) Jou eerste roeping is “kind van God”! Jou identiteit is nie in posisies, titels of beroepe nie. Jy is eerste kind van God, seun en dogter van die allerhoogste!  Dit is ons hoogste roeping. As Sy kinders gebruik Hy ons op verskillende maniere.  Dawid het eers by die Here die ja-woord verkry voor hy in ‘n geveg betrokke geraak het. (1 Sam 23:2; 30:8; 2 Sam 2:1; 5:19) 

Ons neem ook baie keer namens iemand vir wie ons lief is aanstoot. 

Verder veg ons daagliks om die werk waarvoor ons verantwoordelik is klaar te maak, onder die meedoënlose afleidings van ander mense se agterlosigheid en gevolglike krisisse. 

Soms raak ons kwaad omdat mense nie ons geveg raaksien, of uit hulle eie uit help nie. Jesus antwoord hom: “As Ek wil hê dat hy in die lewe moet bly totdat Ek weer kom, is dit nie jou saak nie. Volg jy My!” (John 21:22) 

Sosiale media verlei ons om emosioneel betrokke te raak by ‘n geveg, seer, onreg waaraan ons niks kan doen nie. So raak ons emosioneel moeg en moedeloos om die geveg op tuisfront waaraan ons wel iets kan doen, en inderdaad voor geroep is, te AWOL. 

If you avoid the battle you were born for, you will have to face the enemy you have no grace for.

4.   Veg in die teenoorgestelde Gees. 

Bill Johnson se preek, “The discipline of Joy ” wys ons daarop, dat God se manier om ons te versterk te midde van tye van swaarkry is – VREUGDE.  Inteendeel die mate van jou vreugde, bepaal die mate van jou sterkte.  Die opdrag maak glad nie sin vir die natuurlike mens nie. Tog weet ons instinktief die inhoudelike waarheid.  Die Bybel is volop met voorbeelde van hoe ons moet optree in die teenoorgestelde gees. Dit beteken nie dat ons  nie ook hartseer of kwaad is oor wat besig is om te gebeur nie, dit beteken bloot dat ons, ons harte, siel en emosies in ‘n ander rigting stuur. Dis ‘n geestelike offensief. Dis ook interessant dat die wetenskap die krag van vreugde, en blydskap erken.  Across all tests, the participants’ ability to tolerate pain jumped after laughing. On average, watching about 15 minutes of comedy in a group increased pain threshold by 10 percent.   

Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Mat 5:12

Julle geloof is ‘n offer in diens van God. Selfs al word my bloed daarby as drankoffer uitgegiet, is ek daaroor bly, ja, is ek saam met julle almal bly. Om dieselfde rede moet julle ook bly wees, ja, saam met my bly wees. Phil 2:17 

Ek is nou bly oor al die lyding wat ek ter wille van julle moet verduur, want die vervolging van Christus het nog nie geëindig nie. Ek verduur my deel daarvan ter wille van sy liggaam, die kerk, Col 1:24 

Ek is baie openhartig met julle; ek is ook baie trots op julle. In al ons sorge is ek vol moed en oorstelp van blydskap. 2 Cor 7:4 

Al was hulle swaar beproef deur verdrukking, hulle blydskap was oorvloedig; en al was hulle baie arm, hulle was ryk in hulle oorvloedige vrygewigheid. 2 Cor 8:2 

Wees liewer bly hoe meer julle in die lyding van Christus deel, want dan sal julle ook oorloop van vreugde by sy wederkoms in heerlikheid. 1 Pet 4:13 

My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom, Jam 1:2 

Die apostels het van die Raad af weggegaan, bly dat hulle bevoorreg was om ter wille van die Naam van Jesus vernedering te ly. Acts 5:41 

Verbly julle in die hoop; staan vas in verdrukking; volhard in gebed. Rom 12:12 

Dis baie duidelik as mens deur hierdie verse lees, dat ons aanvalswapen van verdediging vreugde is.  Jesus het “ter wille van die blydskap wat daar voor vir Hom gewag het, die kruis verduur.” (Heb 12:2). Die vreugde in sy hart het hom dus die krag gegee om die lyding van die kruis te kon verduur. 

Vreugde te midde van swaarkry is ‘n uitdrukking van jou geloof.

5.   God se koninkryk is ‘n stem geaktiveerde bedryfstelsel. 

Die tong het mag oor dood en lewe; dié wat lief is om te praat, sal die gevolg dra. Spr 18:21 

Uit die vrug van iemand se mond word hy versadig met die goeie, en die daad van ’n mens se hande kom op hom terug.” (Proverbs 12:14) 

Daar is een wat onverskillig woorde uitspreek soos swaardsteke, maar die tong van die wyse is genesing.” (Proverbs 12:18) 

Hy wat sy mond en sy tong bewaar, bewaar sy siel van benoudhede.” (Proverbs 21:23) 

Wie sy mond bewaak, bewaar sy lewe; wie sy lippe wyd oopmaak, vir hom is daar ondergang.” (Proverbs 13:3) 

’N SAGTE antwoord keer die grimmigheid af, maar ’n krenkende woord laat die toorn opkom.” (Proverbs 15:1) 

As iemand die lewe liefhet en ‘n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaadpraat en sy lippe van leuens. (Ps 34:13-14) 

Ons struikel almal in baie opsigte. As iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak, by magte om ook sy hele liggaam in toom te hou. (Jam 3:2) 

Praat saam