Die twee bene van ons natuurlike wandel in geregtigheid is die Woord en die Krag van God.  Die een mag nie sonder die ander nie. Soos jy twee bene nodig het om te loop en te hardloop, so het jy nodig om die Woord te leer ken, en in die krag van die Here te opereer.

(Matthew 22:29) Maar Jesus antwoord hulle: “Julle dwaal omdat julle nie die Skrif en ook nie die krag van God ken nie. (Mark 12:24) Jesus sê vir hulle: “Is die rede waarom julle dwaal, nie juis dat julle nie die Skrif ken nie en ook nie die krag van God nie?”

Too much Word and you dry out, too much spirit and you blow up, but put them together and you will grow up.

(1 Corinthians 4:20) Die koninkryk van God is immers nie ‘n saak van praatjies nie, maar van krag.

Een van die onmiddelike konsekwensies van gelowiges wat nie in die volheid van die Woord en die krag van die Gees wandel nie, is dat ons jongmense wegval van die geloof en uiteidelik teen God rebelleer.

“That they may set their hope in God,

And not forget the works of God,

But keep His commandments;

And may not be like their fathers,

A stubborn and rebellious generation,

A generation that did not set its heart aright,

And whose spirit was not faithful to God.” (Ps 78:6-7)

Ons is toegerus met krag as deel van ons geregtigheid in Christus. Dis Sy erfporsie waarin ons deel.

(Luke 24:49) “En Ek sal die gawe wat my Vader beloof het, vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly totdat julle met krag van bo toegerus is.”

(Acts 1:8) “Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.”

Paulus bid vir die gemeente dat hulle hoop nog sterker kan word deur die krag van die Gees. Dis die kragtige dade van God wat mense weer hoop gee. Sonder die krag van God verloor mense uiteindelik hoop.

(Romans 15:13) “Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees!”

Paulus se sendingopdrag

(Romans 15:19) “…deur kragtige tekens en wonders, in die krag van die Gees van God. En so kon ek van Jerusalem af al verder tot in Illirikum my taak om die evangelie van Christus te verkondig, ten volle uitvoer.”

(2 Corinthians 6:7) “…deur die woord van die waarheid en deur die krag van God.” Ons wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen. Hierdie vers som ons hele bestaan in God mooi op. Die Woord van Waarheid en die  Krag van God…. dan doen ons die wil van die Here.

Die volgende vers het my denke en verwagting van die Here total verander.  Die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig, nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Dus is julle geloof nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God.” (1 Cor 2:4-5)

Wat moet ons doen sodat ons in die krag van die Here kan opereer?

“these signs will follow those WHO BELIEVE

“Die volgende wondertekens sal voorkom by dié wat glo: in my Naam sal hulle bose geeste uitdrywe; in ander tale sal hulle praat; met hulle hande sal hulle slange optel, en as hulle iets drink wat dodelik giftig is, sal dit hulle geen kwaad doenn nie; hulle sal siekes die hande oplê, en dié sal gesond word.” Nadat die Here Jesus dit vir hulle gesê het, is Hy in die hemel opgeneem en het Hy aan die regterhand van God gaan sit. Hulle het toe die evangelie oral gaan verkondig, en die Here het met hulle saamgewerk en hulle prediking bekragtig deur die wondertekens wat daarop gevolg het.” (Mar 16:17-20)

Praat saam