Nêrens in die Bybel is daar ‘n gedagte dat familie eerste is nie. Dit is altyd God en Sy woord, wil, wet, instruksies eerste, dan volg familie. Ware familie-wees gebeur spontaan en natuurlike, wanneer God eerste gestel word in almal se lewe.

“there is no unity of diversity without Christ at the center” Jesus het gekom om die eerste oortreding teenoor die mens te kom herstel. Kain se traak-my-agtige, ek gee nie om, en is nie my broer se versorger nie “Ek weet nie. Moet ek dan my broer oppas?” (Gen 4:9) word vervang met Jesus se woorde aan ’n kruis “Vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie” (Luk 23:34) Ek sal vir hulle verkeerd betaal, en verantwoordelikheid vir hulle sonde neem. Jesus kies niemand vanuit sy grootword vriendekring nie, maar jongmanne wat hy een vir een uitverkies, om die 1ste getuies te wees van die Waarheid – Sy lewe. Jesus herstel “the brotherhood of mankind” eenheid maar nie soos ‘n mens nie. Hy was daar toe die mens uit ambisie en eersug ‘n toring wou bou om “so maak ons vir ons ‘n naam” te vestig. (Gen 11:4) God moes hierdie mens-gerigte ambisie en eenheid verwoes, deur mense se tale te verwar. Jesus roep ‘n oordeel uit oor Herodus se glorieryke tempel, wat dieselfde motief te harte gehad het: “Breek hierdie tempel af en in drie dae sal Ek hom oprig.”Die Jode sê toe: “Ses en veertig jaar lank is daar aan hierdie tempel gebou, en u sal hom in drie dae oprig?” Met “hierdie tempel” het Hy egter sy liggaam bedoel. (Joh 2:21–22) Jesus praat van die tempel van sy liggaam (vgl. 1 Cor. 3:16; 6:19) wat na drie dae opgewek sou word. Eers ná sy opstanding het die dissipels weer aan Jesus se antwoord in v19 gedink en is hulle geloof versterk (Joh 20:31). Jesus wil ‘n nuwe familie (broederskap) daar stel vir die mens, nie gesetel in politieke mag, aardse konings en koninkryke nie. Hy verkondig ‘n koninkryk boodskap: ‘n nuwe tipe regering, en verbondenheid tussen mense. Kerk, koninkryk, broederskap, familie, bruid, liggaam, is alles metafore wat wys op hierdie nuwe radikale goddelike ingryping. God en mens word verenig in ‘n heilige eenheid, en verbondenheid waar hy die Hoof, Koning, bron en heerskappy is. Jesus kies dus sy volgelinge vanuit ‘n diverse agtergrond, gewone ambagsmanne, doeners en nie praters (teoloë). SC Lewis – needs both the women and the scientist to make birthing easier. The experiencial and the reason.
Our quest is not only to be one with the father, but also one with each other. (Joh 17:21) There cannot be unity with the one, without unity with the other. (1 John 4:20)Die Bybel is ‘n boek oor verhoudings. God is in wese ‘n drie-enige verhouding. Sonde is die dade wat verhoudings skade bring en verwoes. Sonde het hoofsaaklik vier verhoudings verwoes: ons verhouding met God, met onsself, met mekaar en met die skepping. Christus is God in mensvorm, om ons te wys hoe om al hierdie verhoudinge te herstel. Hy is die bemiddelaar en tussenganger wat ons verhouding met God herstel het, deur Sy eie lewe as offer te gee vir ons sonde en oortredinge. Die hele skepping is in verhouding met al die dele van die skepping. Die skepping is dus een groot verhouding van verhoudings! As een lid weggeneem word, affekteer dit die geheel. God is dus ons antwoord en bloudruk vir verhoudings. Hoe meer ons nader aan hom leef, en in dieper verbondenheid met Hom leef, hoe gesonder en reg is ons verhoudings. Om die Here te dien maak ons mooier mense: die vrug van die Gees, Jesus se voorbeeld wys ons hoe om in vergifnis en waarheid te leef.God laat die eensames woon in ’n huisgesin, Hy lei die gevangenes uit in voorspoed; maar die wederstrewiges woon in ’n dor land. (Ps 68:6) Daarom gee Jesus pertinent riglyne en instruksies oor hom om hierdie verhoudinge in stand te hou, byvoorbeeld: – Jy moet jou vyande liefhê – Mat 5:44 – Konflik – Mat 18 en Lukas 17 – laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder, en kom dan en bring jou gawe. Mat 5:24 Koninkryk, familie, bondgenootskap, broederskap in Jesus se tyd op aarde was wesenlik tot oorlewing en voortbestaan. Die Romeinse ryk, die Joodse ryk families, die Fariseers, Sadduseërs, Skrifgeleerdes, Priesters, belastinggaarders, ambagte, en arm mense het almal as ‘n spesifieke klas en groepering bestaan wat sekere mag oor die mense uitgeoefen het. Jy kan nie deel word van enige van hierdie groeperinge sonder die regte ‘credentials’ nie. Jesus kies om nie die amptelike pad van die Rabbi’s te loop en hulle opleidingskool by te woon nie. Hy verkies om tussen gewone, en meestal arm mense groot te word in Nasaret. Sy opleiding was die beoefening van God se wet, en wil in die daaglikse lewe. Wanneer hy dus praat: “praat Hy met gesag” Mense verstaan, en hoor, en besef; ‘Hy weet waarvan Hy praat’. (Matt. 7:28, 29; 13:54; 19:25; 22:33; Mark 1:22; 6:2; 7:37; 10:26; 11:18; Luk 2:48; 4:32; 9:43; en Acts 13:12) Jesus steek sy hand uit, en wil ons nooi om deel te wees van God se familie. (Mat 4:17)

Praat saam