Die leer en begrip rondom opstanding is die kern tot ons hele geloof.  Dit is soos Paulus sê: As ons nie glo dat Jesus opgestaan het uit die dood nie, en dat Hy ons ook gaan opwek nie, is ons hele geloof futiel en sonder krag.  (1 Kor 15:13-19)

Om die magtige werking van die opstandingkrag in elke gelowige beter te verstaan, gebruik ons die voorbeeld van die kurkprop.  ’n Kurkprop word gebruik om vloeistof in ‘n bottel te verseël.  Kom ons speel bietjie met die kurkprop en kyk of ons dit kan laat sink.

Tap ’n bad vol water en hou dit onder die water.  As jy dit los, dan “pop” dit gou weer boontoe en dryf bo op die water.  Maar duik nou in ’n swembad, en los die prop op die bodem in die diepkant van die swembad. Sowaar! dit skiet weer op.  Selfs al sou jy in die see gaan duik en dit op die diepste bodem los, kom dit weer op.

Maar nou weet ek nie of julle al gesien het nie… Die kurkprop, die oomblik as jy dit los, kry “arms en bene” en begin vreeslik hard boontoe swem.  Nee, natuurlik nie!  Die vermoë om te dryf en van onder die water weer na bo te kom, is vasgelê in die DNA van die materiaal waarvan die kurkprop gemaak is.  Dit is ’n inherente vermoë omdat dit geskape is om te dryf.

Ons moet met ons hart glo en met ons mond bely dat Jesus uit die dood opgestaan het; en verstaan dat Hy in ons plek gesterf het vir ons sonde, en eens en vir altyd afgereken het met die gevolg van ons sonde naamlik, die ewige dood.  Deurdat Hy opgestaan het, glo ons dat Hy ons ook sal opwek in ’n nuwe lewe saam met Hom.  Hy verander ons natuur en menswees en maak ons Sy kinders.  Ons gee Hom ons stukkende lewe en Hy gee ons Ewige Lewe.  Hierdie nuwe lewe is om soos die kurkprop se drywende vermoë, opstanding in jóú DNA  te hê.  Maak nie saak in watter moeilike situasies jy verkeer nie, die Christus in jou sal jou oprig en laat opstaan.  Sonder dat jy enigiets doen, rituele uitvoer en self probeer opstaan, doen Hy dit deur Sy Heilige Gees in jou.

Soos ‘n muntstuk twee kante het, is daar twee kante tot ‘n gekruisigde lewe, dood en opstanding. “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en My volg, 25want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor; maar wie sy lewe ter wille van My verloor, sal dit terugkry. 26Wat sal dit ’n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry maar sy lewe verloor, of wat sal ’n mens gee in ruil vir sy lewe? Mat 16:24

Soos alreeds verduidelik in die Boodskap van die gekruisigde lewe, kan ons nie onsself doodmaak nie. Selfs dit is ‘n werk van die vlees. Daar kan egter ook nie ‘n opstanding wees totdat daar nie ‘n dood is nie.  Opstanding vereis dat ons eers sal sterwe.  Hierdie sterwe en opstanding proses is ‘n daaglikse proses.  Gehoorsaamheid kos dat ek sy weg bo myne verkies, maar dit wat Hy van my vra is dikwels onmoontlik om te verrig. Dit gaan ‘n wonderwerk (opstanding) kos om die opdrag uit te voer. Godsdienspleging is maklik, want ek volg maklike dooie rituele wat vir die oningeligte mens geestelik mag lyk maar geen krag het nie.  Dis waarvan Jesus praat in Mat 15:1-6 wanneer hy verwys na die oorlewering en tradisie van ‘n mens wat die uitvoering van die wet, probeer maklik maak deur ‘n sogenaamde offer wat ek bring. Die offer is egter in die doen van die opdrag opgesluit.  Doen net wat die Here sê: Dit is die offer! Godsdienspleging bemeester die kuns van oëverblindery deur geestelikheid voor te gee, sonder om gehoorsaam te wees. Dit kos nie geloof om tradisies na te kom, en elke Sondag op te daag vir jou weeklikse gesig-wys-voor-mense-nie.  Om in ‘n kerkbank te sit en weekliks te ontvang kos nie self-sterf of geloof, of opstandingskrag nie. Jy is geestelik dood!

Gaan lê jou hande op die siekes is onmoontlik vir die mens, so ook om duiwels te kan uitdryf! Selfs net om jou vyand lief te hê, te seën die wat jou vloek en te bid vir die wat jou misbruik, is nie maklik nie. Jou vlees rebelleer, en soek ‘n ander uitweg.  Om Jesus te volg is eintlik gans onmoontlik vir die mens, want Sy leefwyse, waardes, en denke gaan teen die stroom van wat vir die mens aanneemlik is.  Jy het nodig om te sterf tot jou menslike onvermoë, Luk 18:27 sodat Hy jou kan opwek in Christus in Sy vermoë. Ons was dood in ons sonde, Rom 5:12 en Hy het ons lewendig gemaak deur die Heilige Gees en die saad van die Woord.  Rom 8:2 Om voor mense te getuig van wat die Here vir jou gedoen het, is vrek sleg vir die vlees.  Wanneer jy egter God werklik ontmoet het, kan jy nie langer stilbly nie.

Christus het Homself vir die Vader gegee as ‘n lewende Heilige offer in die geloof dat die Vader Hom sal opwek.  As ‘n daaglikse lewenstyl, ons redelike godsdiens: doen ons dieselfde. Rom 12:1; Rom 6:11

Die Vader het die dooie liggaam van Jesus weer lewendig gemaak op die 3de dag, netso sal die Here dit wat jy offer, en opgee te wille van die koninkryk weer opwek en lewendig maak. Ons was dood in ons sonde, Rom 5:12 en Hy het ons lewendig gemaak deur die Heilige Gees en die saad van die Woord.  Rom 8:2

Ken jy die krag van Sy opstanding? Phil 3:10 Kan jy getuig van ‘n nuwe lewe vol stories van onmoontlikhede wat moontlikhede geword het omdat jy self neergelê het en die pad en lewe in die Gees gekies het. Rom 8:2 Hierdie geeslewe laat jou soos helium van die magnetiese band van swaartkrag ontsnap. Jy styg uit bo jou omstandighede, tekortkominge, en onvermoëns. Jy begin heers en regeer oor slegte gewoontes en verslawing. Rom 5:21

Die Bybelse antwoord vir temptasie en die hartstogte en begeertes van die vlees is om dit te kruisig. Rom 6:16; Gal 5:19, 24 Dus weereens die beweging eers na selfverloëning en dan opstanding in die Gees. Sê nee vir die vlees en gaan hou jou besig met die dinge van die Gees. Rom 8:5 Deur aktief in die Gees te begin bid, Bybel te lees, die Here te begin aanbid, in te tree vir ander word die hunkering van die vlees en die gees versadig en verloor die mag van sonde sy aantrekkingskrag in jou lewe. Deur dit daadwerklik te beoefen, is ‘n persoonlike oorwinning in die gees. Jy kan vir die vyand sê; “Daar staan geskrywe, weg met jou satan!” Want jy sterf vir dit wat die vlees begeer, en beantwoord wat die Gees soek.

IN die meeste kerke hang daar ‘n leë kruis, ‘n simbool van Sy dood en Opstanding! Jesus is jou krag teen sonde en versoeking. Jesus is jou outoriteit teen die boosheid en owerhede in die lug. Jesus is jou geregtigheid! Hy is ons oorwinning en vrymaking! Jy bekom sy krag en vermoë deur te sterf tot jou vermoë en in die geloof sy Krag aan te neem en aan te trek. Rom 12:9 Die wat weet hoe afhanklik hulle van die Here is, hulle sal die Koninkryk beërwe! Mat 5:3 Sy koninkryk beteken Sy heerskappy, daar waar Hy regeer. Jou deelwording van Sy Koninkryk, maak jou Sy medewerker, Sy kind, Sy deelgenoot, ambassadeur en verteenwoordiger. Jy leef nou as burger volgens Sy reëls.

Dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, werk nou vandag in ons.  (Efe 1:19-23)  Die opstandingskrag van God is nie net vir ons beskikbaar eendag as ek sterf nie! Nee, vandag alreeds leef ons in die krag van Sy opstanding:

ONTVANG JOU GEESTELIKE ERFENIS.

Dit is wonderlik om te besef en te sien wie ons nou in die Here is.  Die ou mens leef nie meer nie, maar wie en wat is hierdie nuwe mens?

Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword (2 Kor 5:17)

Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus; (Gal 3:26)

en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus (Efe 2:6)

tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee Hy ons begenadig het in die Geliefde. (Efe 1:6)

Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. (Fil 4:13)

Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het. (Rom. 8:37)

in Hom,  in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil, (Efe 1:11)

Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus (Efe 2:13)

of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie (Rom 8:39)

Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. (2 Kor 2:14)

Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus  (Efe 1:3)

Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel (Efe 2:10)

Die vrug in hierdie nuwe mens se lewe: Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. (Gal 5:22-23)  Let wel dat die Skrif sê “vrug” en nie “werke” nie, dus kan jy nie hierdie dinge probeer doen nie.  Jy is dit natuurlik omdat jy nou ’n kind van God is.

Soos wat jy nie ’n kurkprop onder die water kan hou nie, so kan jy ’n kind van God martel, vervolg, spot, laat swaarkry, selfs doodmaak en tog staan hulle op!  Die Gees van die Here wat nou in ons woon, rig ons op ten spyte van omstandighede en probleme.

 

Praat saam