Jesus die dienskneg-koning, die Leeu en die Lam.  Wanneer ons net die een eienskap van Jesus toeëien, soos om die lam te wees. Wanneer ons probeer om net die lam te wees, leer  ons nooit om leierskap, inisiatief en besluite te neem nie. Probeer ons weer die leeu wees, wil ons in beheer bly, en altyd die leiding neem en leer nie om te volg nie. Beide die leeu en lam karakter van Jesus woon in ons. Ons moet uiting gee aan beide, soos die Heilige Gees ons lei.  Mense wat net met die dienskneg beeld identifiseer, wil nooit leiding neem nie. Sterk leiers, verleer die vermoë om te dien en te volg.  Ons behoort soomloos tussen die 2 karakter eienskappe te beweeg, soos die Gees ons lei.  

Isa 11:1-9 verhaal hoe die wêreld lyk waar Christus regeer. Hy is beide ridderlik en dienskneg.  die regverdiges het die moed van ’n leeu.(Prov 28:1) Ter wille van hierdie evangelie is ek ‘n gesant in boeie. Bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig soos dit my opgelê is.(Eph 6:20) Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly, hy het nie gekla nie.

Soos ‘n lam wat na die slagplek toe gelei word en soos ‘n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. (Isa 53:7) 

Billy Graham, is ‘n pragtige voorbeeld van hoe ons moet leef in hierdie wêreld. [1]Hy het vreesloos die evangelie verkondig, tog het hy nooit kant gekies en betrokke geraak in die politieke agendas van sy dag nie. Hy was raadgewer vir beide die demokraat, of republikeinse president. HY het altyd gesê, dat God hom geroep het om gesant te wees van ‘n hemelse koninkryk en politieke party.  Dit is belangrik dat ons moet stem, vir die mees regverdige party, en verteenwoordiger.  Maar uiteindelik dien ons die regering wat in bewind kom, boos of regverdig. Soos Moses, Josef, Daniel, Ester, en die profete dien ons die regering van die dag met wysheid, en kundigheid.  

Te midde van lyding, verdrukking, vervolging, is ons soos Jesus die geslagte lam. Ons weerstaan en verset ons nie teen ‘n bose persoon nie. Maar Ek sê vir julle dat julle ’n slegte mens nie moet weerstaan nie; maar as iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe. (Mat 5:39)

Die kerk se rol is om vredemakers te wees (Mat 5:9), versoeners (2 Cor 5:18), wat vol van die Gees (Hand 1:8), en die gesag van Christus duiwels uitdryf (Luk 10:19), siekes gesond maak en die evangelie aan die armes verkondig (Mark 16:17-20), verkry hierdie gesag van die Gees en nie die sterk arm van die vlees nie. (Zech 4:6).  

Die leeu word geopenbaar in ons onverskrokke, vreeslose, dapper geloof. Die raadslede was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se waagmoed sien, want hulle het besef dis gewone mense sonder enige besondere opleiding. Hulle het hulle ook herken as mense wat saam met Jesus was.  (Acts 4:13–20)  “En nou is ek op pad Jerusalem toe, gebind deur die Gees. Wat dáár met my gaan gebeur, weet ek nie. Wat ek wel weet, is dat die Heilige Gees my in elke stad verseker dat gevangenskap en vervolging voorlê. Al is my lewe kosbaar, ag ek dit van geen waarde as ek nie my lewenstaak en my bediening wat ek van die Here Jesus gekry het, kan klaarmaak nie: Om die Goeie Nuus te verkondig dat God mense liefhet sonder dat hulle iets hoef te doen om dit te verdien.(Acts 20:22–24) Dus, my geliefde broers en susters, staan baie vas, onbeweeglik. Gee altyd julle allerbeste vir die Here se werk, want julle weet voor die Here is alles wat julle doen die moeite werd.(1 Corinthians 15:58)

Geloof maak jou Dapper, en vreesloos: 

Deur die Bybel het mense geloof ontvang om bonatuurlike dapper dinge te doen. (Heb 11)

Abel: 

Henog:

Noag: 

Abraham: 

Isak: 

Josef: 

Moses: 

Wat meer moet ek nog sê? Dit sal veels te lank neem om nog te vertel van die geloof van Gideon, Barak, Simson, Jefta, Dawid, Samuel en die profete. Hulle het deur te glo koninkryke verower, die reg herstel, verkry wat God beloof het, leeus se bekke toegestop, die gloed van vuur geblus en aan die swaard ontkom. Hulle het krag in hulle swakheid ontvang, was magtig in die oorlog en het vreemde leërs op die vlug laat slaan. Vroue het selfs hulle geliefdes uit die dood terugontvang. Ander weer is gemartel, maar wou nie die prys vir hulle vrylating betaal nie omdat hulle die opstanding tot ’n beter lewe wou verkry. Party moes bespotting en géseling verduur, ook arrestasie en gevangenskap. Hulle is met klippe doodgegooi, in twee gesaag, met die swaard vermoor. Hulle het rondgegaan in skaapvelle en bokvelle, honger en verdruk en mishandel. Hulle was te goed vir hierdie wêreld; hulle het rondgeswerf in woestyne en op berge in grotte geskuil en in gate in die grond. En alhoewel daar oor hulle almal op grond van hulle geloof met soveel lof getuig is, het nie een van hulle ten volle verkry wat God beloof het nie. (Heb 11:32-39)

Ravi Zacharias is bekend vir hoe hy die waarheid van die evangelie verdedig, teen die mees geharde atheiste. Hy doen dit altyd sonder om diskriminerend te raak.  So is hy al gevra om in die hoofkwartier van die Mornoonse kerk, ‘n toespraak te lewer.  Some evangelicals criticized Zacharias’ decision not to use this opportunity to directly address the “deep and foundational” differences between the historic Christian faith and that of the LDS church. He responded by asserting that Christians should not immediately condemn Mormonism’s theological differences but “graciously build one step at a time in communicating our faith with clarity and conviction”. [2]

“Die wysheid van bo is . . . vredeliewend, redelik” Jam 3:17 Die Griekse woord wat hier met “redelik” vertaal word, beteken letterlik “toegewend”. Sommige vertalers gee dit weer as “bedagsaam”, “vriendelik” of “verdraagsaam”. Let op dat redelikheid met vredeliewendheid geassosieer word. In Titus 3:2 word dit saam met sagmoedigheid genoem en word dit teenoor strydlustigheid gestel. Phil 4:5 spoor ons aan om bekend te wees vir ons “redelikheid”. Iemand wat redelik is, neem die persoon met wie hy praat se agtergrond, omstandighede en gevoelens in ag. Hy is bereid om toe te gee wanneer dit gepas is. As ons ander so behandel, help dit om hulle verstande en harte ontvankliker te maak wanneer ons uit die Skrif met hulle redeneer.

In die bediening van die kerk het ons beide die sagtheid van die lam, en die ontsag van die leeu nodig.  Sommige leiers wil net sag en liefdevol wees. Ander wil met ontsag die verkeerd aanspreek.  Jesus wys ons dat beide belangrik en essensieel is. Ouers wat net sag en liefdevol is, se kinders leer nooit dissipline nie. Die wat net rigied en streng is, het dikwels geen verhouding met hulle kinders nie.  ‘n belangrike opvoeding beginsel is: 

Rudolf Dreikurs taught the importance of being both kind and firm in our relations with children. Kindness is important in order to show respect for the child. Firmness is important in order to show respect for ourselves and for the needs of the situation. Authoritarian methods usually lack kindness. Permissive methods lack firmness. Kindness and firmness are essential for Positive Discipline. Knowing when to be kind, and when to be strict seems to be the art here.  Now let’s tackle firmness. Most adults are used to thinking that firmness means punishment, lectures, or some other form of control. Not so. Firmness, when combined with kindness, means respect for the child, for you, and for the situation.  Seeing strictness as some form of punishment, our shouting, is not what is meant here. Kindness is a way of life, where strictness is about being consistent, not wavering, not being pushed around, insecure. We are thus always kind, and always strict. The worst time to deal with a problem is when people are upset, they access their primitive brains, where the only option is fight (power struggles) or flight (withdraw and fail to communicate). It is not possible to think rationally when coming from our primitive brains. We say things we are later sorry for. It only makes sense to calm down until you can access your rational brain before you deal with a problem

Authoritarian (excessive control)—”These are the rules by which you must abide, and this is the punishment you will receive for violation of the rules.” Children are not involved in the decision making process.

Permissiveness—”There are no rules. I am sure we will love each other and be happy, and you will be able to choose your own rules later.”

Authoritative (kind AND firm)– “Together we will decide on rules for our mutual benefit. We will also decide together on solutions that will be helpful to all concerned when we have problems. When I must use my judgment without your input, I will use firmness with kindness, dignity and respect.”[3]

Jesus was Streng:

Streng berispe – Mat 9:30; Mar 1:43; 3:12; 5:43 

Hy het Petrus direk bestraf – Mat 16:23

Hy vervloek die vyeboom – Mat 21:18-22 

Hy spreek fariseërs direk aan – Mat 22:18 

Paulus was ook nie mak nie: 

Élimas die towenaar – Maar Saulus, dit is Paulus, vervul met die Heilige Gees, het die oë op hom gehou en gesê: Kind van die duiwel, vol van alle bedrog en alle listigheid, vyand van alle geregtigheid, sal jy nie ophou om die reguit weë van die Here te verdraai nie? (Acts 13:9-11)

Simon die towenaar – Bekeer jou dan van hierdie boosheid van jou, en bid God of die gedagte van jou hart jou miskien vergewe mag word. (Acts 8:22)

Paulus spreek Petrus se sagte kompromie direk aan – En saam met hom het ook die ander Jode geveins, sodat selfs Bárnabas hom laat meevoer het deur hulle geveins.

Maar toe ek sien dat hulle nie reguit loop volgens die waarheid van die evangelie nie, het ek vir Petrus in teenwoordigheid van almal gesê: (Gal 2:13)

Mag die Here ons help, dat ons al aanhou opgroei in volwassenheid in Christus, en Jesus akkuraat reflekteer en verteenwoordig op die aarde! 


[1]https://www.nytimes.com/2018/02/21/opinion/billy-graham-nonpartisan-evangelical.html

[2]https://en.wikipedia.org/wiki/Ravi_Zacharias

[3]http://www.positivediscipline.com/articles/parenting.html

Praat saam