Ons lewe is opgemaak van duisende transaksies, onderhandelinge, ooreenkomste bereik, en verbintenisse gemaak. Hierdie transaksies word vanuit die Bybel se perspektief, as heilig gesien. Die lewe is ‘n versameling kontrakte. Verhouding impliseer, ‘n verbintenis, ‘n kontrak, ‘n lojaliteit tot mekaar. Geestelike gesag impliseer dat ons die orde van die lewe verstaan, en met goddelike wysheid handel en doen wat reg is. Verder verseker Ek julle: As twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry, want waar twee of drie in my Naam saam is, daar is Ek by hulle.” (Mat 18:19) Die Bybel is inderwaarheid God se Liefdes kontrak met die mens. Jesus het die kontrakbreuk van die mens restoureer en nagekom deur Sy lewe te gee as offer en betaling vir ons straf.

Die Bybelse begrippe van kontrakte is:1. Die Wet – Civil Law: Exo 21:18 – 23:9. 2. Verbond – Die Woord kom 272 keer in die Bybel voor.3. Eed – Die woord kom 255 keer in die Bybel voor. Wanneer mens die wette in die OT bestudeer, is daar ‘n duidelike lyn van was die verkeerd intensioneel of onskuldig? Dit het bepaal tot watter mate ‘n persoon aanspreeklik was en wat die restitusie, terugbetaling sal wees.

Die Bybel gee verskeie voorbeelde van kontraksluiting: Gen 23:3-16 Abraham koop wettiglik ‘n graf vir Sarah na haar dood by die Hetiete. Gen 25:29-34 Jacob koop Essau se geboortereg. Gen 29:19-30 Jacob se transaksie met Laban vir Ragel, en die misleiding met Lea. Wanneer ‘n samelewing die krag van ‘n ooreenkoms goedkoop maak, verval daardie samelewing in self verwoestende anargie. Geloof is ‘n vorm van ‘n kontrak. Petrus vra; Here kan ek ook op die water loop? Jesus stem in, en antwoord: “kom!” Petrus reageer op die uitnodiging, en breek die wet van verplasing. Hy kan net op die water loop, omdat daar ‘n ooreenkoms gesluit is met die Hemel wat naby gekom het. Besigheid is die skep en handhawing van ooreenkomste, ruil transaksies, en verbintenisse. Om jou woord gestand te doen, en lojaal te bly aan ‘n ooreenkoms is die paaie, waarvolgens allerhande goedere hande verruil. Ons ons ooreenkomste verbreek, met valse skale weeg, en sondermeer hierdie transaksies verbreek verwoes ons die toegangswee van ons eie voorsiening.

In Jesus se berg predikasie, is hy voorskriftelik oor verskeie kontrakte en verbintenisse:1. Hy het nie gekom om die wet ongeldig te maak nie, maar om dit dieper betekenis te gee. Mat 5:172. Versoen regsaak deur te skik Mat 5:25-263. Egskeiding, bly getrou aan jou huwelikskontrak. Mat 5:31-324. Wellus, en egbreek kan gesien word as om die huwelikskat van naaktheid en seksuele initimiteit te vat sonder om daarvoor wettig te betaal. Mat 5:27-305. Die aflê van ‘n eed. Mat 5:33-37 Laat jou ja eenvoudig ja wees. Hou jou woord. Die eerbaarheid van jou woord is die konsekwentheid waartoe voorsiening na toe vloei. (James 5:12) Jesus die besigheidsman. Jesus het te minste 18 jr van sy lewe, handel gedryf as vakman. Dit beteken hy moes betaling ontvang vir dienste gelewer. Die woord “teknon” in die meeste vertalings met timmerman, kan eerder met ambagsman vertaal word volgens nuwe tekskritici. Die feit dat Jesus meer verwysings maak na, deure, fondasies, hoekstene, boustene, eerder as houtwerk verbante voorbeelde, versterk die ‘ambasgman’ afleiding. Verder gebruik Jesus meestal beelde uit die landbou, en Nasaret was ‘n klein landbougemeenskap. Jesus was dus middelklas. Jesus was dus nie ‘n bedelaar, of huislose boemelaar nie. As die oudste seun, was hy heelwaarskynlik die bestuurder van sy Pa se sakeonderneming. Hy moes dan ook vir sy familie sorg, en verantwoordelikheid neem vir die sukses van hulle familie onderneming. Die feit dat hy ook ‘n tesourier, in die persoon van Judas aanstel, wys daarop dat hy menslike hulpbronne bestuur verstaan het. Wettigheid, mandaat, is wesenlik tot sukses in die lewe. Jesus kon nie begin handel dryf met wat die hemel bied, totdat dit nie vir Hom gegee is nie.. (Die Bruilof van Kanaan Joh 2)Jy kan nie namens enige organisasie geld insamel sonder ‘n wettige mandaat nie. Jy kan nie namens enige groepering praat, sonder hulle instemming nie. Ons beleef tans so baie chaos in ons samelewing, omdat mense ‘n bestaan probeer maak, uit aannames, veronderstellings, onbevestigde verwagtings en hoorsê. Jesus kan duiwels uitdryf, omdat Hy die wettige gesag van God is. Jesus is die hemelse wetstoepasser van God die Vader, die Koning. ‘n Groot deel van verhoudings probleme is as gevolg van ‘n onwettige basis en fondament. Wie het jou aangestel? Wie het jou die reg gegee? Daarom wanneer ons iemand wil korrigeer, behoort ons toestemming te vra, buiten waar die reg alreeds bestaan of toegestaan is. Soos met ‘n ouer en ‘n kind verhouding, ‘n werknemer en werkgewer verhouding ens. Vele probleme ontstaan omdat ons “illegitimately” buite die raamwerk van orde en gesag beweeg. In die hemel is daar orde: verwerp hulle die gesag van die Here en beledig hulle die hemelwesens. Nie eens die aartsengel Migael het so iets gedoen nie. Toe hy met die duiwel gestry het oor die liggaam van Moses, het hy hom dit nie veroorloof om die duiwel te beledig en te veroordeel nie, maar hy het vir hom gesê: “Die Here sal jou straf.” Maar hierdie mense praat lasterlik oor dinge waarvan hulle geen kennis het nie. (Jude 8-10) Sommige gebruik die feit dat ons lewe vanuit die geregtigheid ontvang in Christus Jesus, maar om voorbarig te wees. Paulus gebruik nie sy reg tot ‘n inkomste nie: 1 Cor 9:12. Julle is vry, maar moenie julle vryheid gebruik as dekmantel om kwaad te doen nie. Gebruik dit om God te dien. Julle moet alle mense respekteer en julle medegelowiges liefhê. Vrees God. Eer die keiser. (1 Pet 2:16-17) Erken en respekteer gesag, in vergaderings. Gee erkenning aan die voorsitter, en vra toestemming voor jy punt maak, volg goeie orde. “Mnr die voorsitter, …” Bly by die punt, en vra toestemming om buite die punt te beweeg.

Misbruike: Sommige mense misbruik ‘n gegewe oorspronklike verbintenis, deur die doelpale die heeltyd te skuif, sonder om die kontrak op te dateer. Herbevestig en hersien gereeld die kontrak. Dubbel Standaarde: Gebruik die regte gewigte en maatbakke sodat jy ’n lang lewe mag geniet in die land wat die HERE jou God vir jou gee. Mense wat met oneerlike gewigte en maatbakke kul, is veragtelik vir die HERE jou God (Deut 25:15-16). Goddelose plek, moet Ek die verkeerde maatlyn bly verdra, of die vals inhoudsmaat wat Ek so haat? 11 Moet Ek die eienaar van ’n onbetroubare weegskaal vryspreek, een met ’n sak vol vals gewigte? (Mic 6:10-11).Moenie agter die meerderheid aangaan en ook verkeerd doen nie. Wanneer jy in ’n hofsaak getuig, moet jy nie agter die meerderheid aanhardloop en die waarheid verdraai nie. Jy mag ook nie jou getuienis verdraai ter wille van iemand net omdat hy of sy arm is nie (Exo 23:2-3). Jy mag ook nie in ’n hofsaak die reg verdraai bloot net omdat iemand arm is nie (Exo 23:6).

Praat saam