Visie

Commanded to Love Commissioned to Go 

Beveel om lief te hê, afgevaardig om uit te reik. 

Beveel om lief te hê (Johannes 13:34-35; 15:12-14; Jakobus 2:8) Afgevaardig om uit te reik, (Matteus 28:19)  Harvester is fulfilling Jesus’ great commission to go and make disciples of all nations and obeying His command to love God and our fellow human beings.  We believe that only way to do this is to allow God to use us to be Jesus in character, values and lifestyle to people.   The outcome of all ministry should be to “See Christ formed” in the lives of those reached.  Die hartklop en lewe van ons gemeente is Jesus, hy is ons visie, ons missie, en ons algehele fokus en rede vir ons bestaan.
Saam met die hele liggaam van Christus wat God deur Sy Gees en Woord verwek het om Sy kinders te wees, leef ons deur die krag van Sy genade nuwe lewens.
Die vrug van hierdie lewenstyl is volgens Rom 14:17 geregtigheid (Die vrymoedigheid om reg met God te wees), vrede en vreugde in die Heilige Gees.  Die wêreld lyk gans anders vanuit hierdie nuwe lewensperspektief.  Ons strewe, stoei en veg nie meer om by God te probeer uitkom nie.  Sy Seun, Jesus Christus het alreeds al die werk vir ons gedoen.  Deur sy volledige versoeningswerk op die kruis het Hy dit vir ons moontlik gemaak om regtens deur Sy bloedoffer volwaardige kinders van God te word.  Ons kan niks meer hierby voeg nie, as om net in geloof elke dag meer en meer in hierdie genade te leef.  “Here wat wil U hê moet ek doen?” word ‘n daaglikse lewenstyl vir elkeen in Sy Liggaam, of jy vandag jou lewe vir Hom oorgegee het of alreeds 20 jaar gelede, ons almal leef eenvoudig HOOR en DOEN!
Hemel het die aarde besoek en naby ons kom woon, in die persoon van Jesus Christus.  Soos wat ons hierdie genade, guns en erfdeel nou leef deur die Heilige Gees wat Hy uitgestort het in ons harte, sien ons die gebroke wêreld om ons verander.  Ons gebed en verlange is: “Laat U koninkryk kom en U wil geskied deur U kinders hier op aarde!”  Ons is só dankbaar om getuies te wees van hoe Hy dit vandag nog steeds doen:
– Deur mense te genees gees, siel en liggaam.
– Deur mense totaal en al te transformeer deur ‘n innerlike en totale hardsverandering.
– Deur mense te bevry van die mag en slawerny van satan.
Saam ondek ons die “genius of God” is Sy kerk, die liggaam van Christus.
Ons visie is dus eenvoudig om hierdie wonderlike Evangelie van Genade te leef en te verkondig oral waar Hy ons guns gee.

Leierskap

Stigting en Ontstaan

Die ontstaan van Harvester Kerk in Citrusdal is die gevolg van `n handjie vol gelowiges wat honger was vir geestelike hernuwing en gesoek het na geestelike leiding en rigting. Hulle het later by Harvester International Ministries in Milnerton ingeskakel. Die Kerk is te Citrusdal, Suid – Afrika gestig op 18 Januarie 1996 deur Dr. Andrè Pelser, `n hedendaagse apostel wat deur God geroep is om hervorming tot alle nasies te bring. Vandag strek die invloed van hierdie gemeente na al die aangrensende dorpe, Clanwilliam, Lambertsbaai en Vredendal.

André Pelser onthou dat die ontstaan van die kerk hoofsaaklik die werk van goddelike ingryping was. Die spesifieke aand het hy ‘n duursame jas van een van die persone gevat en vir haar gevra of sy dit gekoop het. Sy het natuurlik “ja” geantwoord. Daarna het hy ‘n uitnodiging gerig aan die toehoorders. Wie sou bereid wees om die jas aan te trek en die prys daarvoor te betaal sodat God se werk in aanvang kan neem? 16 persone het die uitdaging aanvaar waaronder ‘n 12-jarige seun. Sy rede? God het sy vratjies genees die vorige keer toe dr. Andre daar was!!!
Lees meer

Samestelling

Harvester gemeente is saamgestel uit: 

Mense van elke volk, nasie en taal, oud en jonk, arm en ryk, werknemers en werkgewers, mans en vrouens. (Acts 7:9-10; 19:6-7)

Wedergebore, vrygemaakte, bekeerde, mense wat tot geloof gekom het in Christus Jesus en ‘n persoonlike verhouding met die Here het. (Joh 3:5; 1 Pet 1:23)

Mense wat God waarlik passievol liefhet met hulle hele hart, al hulle krag en verstand. (Mat 22:38)

Gelowiges wat elkeen God se stem kan hoor/onderskei en interpreteer, volgens die Gees van die Woord. (Joh 15:1-17; Rom 8:15)

Mense wat elkeen geroep en gestuur word om God se wil te doen op die aarde, en ander aan te raak deur hulle leefwyse in Christus. (Mat 28:19; Mar 16:15,16)

Byeenkomste

Harvester se byeenkomste word gekenmerk deur:

Spontane en vrylike vloei in dit wat die Heilige Gees wil doen of bereik. (Joh 3:8; 2 Cor 3:17)

Informele en gemaklike atmosfeer waar mense met vrymoedigheid kan deelneem en bydraes lewer sonder om enige iemand te forseer of te manipuleer. (Joh 12:3-8)

Verskeidenheid van gawes en bedieninge tot die opbouing van die gemeente (1 Cor 7:7; 12:1-31; 14:26)

Wedersydse respek en sensitiwiteit, mekaar in ag te neem, onderwerping aan mekaar en aan die Heilige Gees. (1 Cor 11:33; Eph 5:21; 1 Cor 14:33,40)

Diversiteit en varsheid. (Rom 7:6)

Akkuraatheid van die toegepaste Woord van God tot die relevante probleme en soeke van die mens en Goddelike inspraak tot elke individu.  (2 Pet 1:12; 2 Tim 3:16; Heb 4:12; 1 Tim 4:16)

‘n Soomlose, spontane en natuurlike vloei van die Heilige Gees waar die Here deur Sy Woord en Gees die byeenkoms bepaal. (Luk 19:28-48)

Die kreatiewe gebruik van die beeldende kunste.

Dresscode is Informal and Formal – Freedom of choice.

Ons Sondagbyeenkomste word gekenmerk deur spontane aanbidding wat God behaag, waar almal welkom is om deel te neem en bydraes te lewer deur getuienis, sang, profesie, en dit wat tot opbouing is van die liggaam. Verder word daar ruimte gemak vir gebed, luister, belydenis, en uiteindelik die bediening van die Woord wat poog om prakties en relevant te wees om elke gelowige toe te rus vir hulle bediening en lewe in Christus.

Aktiwiteite

Al Harvester se aktiwiteite is gerig om:

Elke individu te lei tot ‘n lewe van gehoorsaamheid aan God se wil en stem, waar ons almal elke dag meer en meer soos Jesus word. (Mat 7:21:23; Gal 4:19; 2 Cor 11:2; Col 1:28; 1 Cor 2:2; Eph 3:8; 4;13; 2 Pet 1:8)

Dissipels te maak van elke volk en nasie en taal. (Mat 28:19)

Uit te reik na die wees en die weduwee, die armes en stukkende gebroke mense in ons omgewing. (Gal 2:10;  Acts 6:2; Mat 19:21; Rom 15:26)

God se koninkryk en wil te vestig op aarde soos wat dit in die Hemel is. (Mat 6:10)

Ons verwelkom mense van alle ras, en taal. Alhoewel Afrikaans die hoofspreektaal is; word daar ook in Engels bedien soos die behoefte bepaal. We have translators available to translate Sunday services in English for people who do not understand Afrikaans, from time to time the Sermon is in English.

Waardes

Harvester se waardes en filosofie van bediening is

Eenvoud van die basiese toepassing van die Woord van God in elke aspek van ons lewens. (2 Cor 11:3; Mat 7:24-28)

Die volle implikasie van die evangelie van die Koninkryk van God as ons enigste bedryfstelsel en maatstaf tot die lewe. (Mat 5 & 6, Mat 6:33 & Rom 14:17)

Eerlike en ongeveinste mense wat bereid is om hulle foute te erken en te bely, en voortdurend te verander deur die krag en vermoë wat God gee. (2 Cor 4:2; Phil 2:12-13)

Gebalanseerde teologie tussen die belangrikheid van gesonde leerstellige grondbeginsels en die werking van God se Gees.  (Gees en Woord) (Eph 5:18 vs Col 3:16)

Die afbreek van alle dualistiese godsdienstige mure en grense (denkwyses) wat ons lewens kompartementaliseer en lei tot dubbele standaarde.  Ons hele lewe deurgaans is onder Sy totale beheer en invloed.  (Rom 8:1-2)

Karakter

Die karakter van Harvesters word gekenmerk deur

Opregtheid, nederigheid, sagmoedigheid, en ootmoed voor God en mens. (Phil 2:1-11; Mat 11:28-29)

Voortdurende groei in heiligheid en akkuraatheid van die karakter en beeld van Christus.  (2 Cor 3:18; 1 Pet 1:5-8)

Voortdurende selfverloëning, oorgawe en afstand van die eie-ek en self in Christus waarin ons dan deur Hom kan lewe in Sy opstandingskrag elke dag. (Mat 16:24-26; Rom 6:11; Gal 2:20; Phil 3:8; Joh 12:24)

Wedersydse verantwoordbaarheid aan mekaar in die liggaam in Christus, waar ons altyd die ander hoër ag as ons self. (Phil 2:1-5)

ʼn Bybelse begrip en verstaan van die waarde van leiding en swaarkry, waardeur ons groei in Christus karakter en statuur. (Rom 5:1-5; 2 Tim 3:12; Acts 5:41; 14:22; Col 1:24)

Protokol

Die protokol in Harvester is gebaseer op

Ongeveinste en betekenisvolle liefde en opregte omgee vir mekaar.  Ons laat toe dat verhoudings getoets word tot groei in diepte en onderlinge verbondenheid.

Die beginsel dat elkeen vry is om te vra maar mense ook die vryheid het om nee te sê sonder om skuldig of sleg te voel.

ʼn Voortdurende soeke om te verbeter op wat ons mee besig is.

Die waarheid dat elke lid ʼn belangrike funksie het om te vervul elkeen volgens sy eie geloof, kapasiteit en roeping, in diensbaarheid aan mekaar.

Balans tussen Leierskap en Broederskap waar elkeen gelyk is aan mekaar, maar tog mekaar in die Gees sien en elkeen weet wie en hoe om te volg.

Deursigtigheid en openheid in alles wat ons doen en sê.

Deel

Hoe word jy deel van Harvester?

  1. Vul medewerker vorm in. (Verkrygbaar by die deur, of by jou huiskerkleier.)
  2. Doen fondasie 1. (Leer ken die 6 fondasie stene van ons geloof Heb 6:1-5)
  3. Doen fondasie 2. (Leer meer oor die gemeente en hoekom ons doen wat ons doen.)
  4. Raak betrokke by ʼn huiskerk en maak vriende.  (Word deel van die liggaam)
  5. Vra die Here hoe jy Hom kan dien in dié gemeente?  Vind ʼn nood en vul dit.